2018-05-25

klauzula informacyjnaa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dziecka oraz

 rodziców i opiekunów

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej
  nr 11 im. Henryka Jordana z siedzibą w Przemyślu ul. Władycze 5, tel:166783615,
  e-mail: sp11@um.przemysl.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799 lub adresem e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl
 3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c,i art. 9
  ust. 2 lit. a, h,
  ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu: realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywać Pana/i danych innym podmiotom, chyba, że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów wewnętrznych lub
  z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będzie firma Librus Synergia, Przychodnia Luxmed.
 6. Dane Pana/i będą przechowywane na czas realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego
  w placówce oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji
  z przebiegu nauczania.
 7. Jednocześnie informujemy, że ma Pan/i obowiązek podania niezbędnych danych osobowych dziecka oraz swoich.
 8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

 

 

 

 

Podpis Administratora

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się