2017-10-17

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze St. Referent ds. Kadr i Płac w Szkole Podstawowej Nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 poz.902 z pózn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.  w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50, poz. 398)

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM HENRYKA JORDANA  W  PRZEMYŚLU

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

ST. REFERENT DO SPRAW KADR I PŁAC  w wymiarze 1 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów;

- nieposzlakowana opinia;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS, Office, Płatnik, oprogramowanie płacowo – kadrowe Vulcan, poczta elektroniczna );

- posiadanie doświadczenia w pracy w zakresie kadr i płac (minimum 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub 4-letni staż pracy zawodowej).

Wykształcenie minimum średnie;

 

2. Wymagania dodatkowe:

- doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej, oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie;

- praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;

- odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

- wysoka kultura osobista;

- umiejętności analityczne i interpersonalne;

- umiejętność pracy w zespole;

- umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 

3. Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. kadr:

- kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;

- przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;

- przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;

- współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego, oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej ( zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników );

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, przygotowania zawodowego, itp.;

- sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;

- sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;

- sporządzanie sprawozdawczości (SIO, PFRON).

- prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

- prowadzenie składnicy akt w swoim zakresie,

- ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);

- prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, oraz rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego, oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych itp. stosownie do przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy;

- prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności

- wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

- prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności;

- przygotowanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięcznych deklaracji podatkowych. Sporządzanie po zakończeniu roku podatkowego PIT-11, PIT-40 ( na wniosek pracownika ). Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych, deklaracji raportów do ZUS dotyczących wszystkich pracowników;

- sporządzania dokumentów stanowiących podstawę wykonywania przelewów, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników, oraz innych potrąceń z list płac;

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadrowych i administracyjnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą  w terminie do 16.10.2017 r. do godz. 12:00

na adres: Szkoła Podstawowa Nr 11 Im Henryka Jordana 37-700 Przemyśl ul Władycze 5

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – st. referenta d/s kadrowo - płacowych w SP-11 w Przemyślu

- W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

- Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

- Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku złożenia dokumentów przez jednego tylko kandydata

- Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej Nr 11 im Henryka Jordana  w Przemyślu w dniu 23 październik 2017 r. o godz. 12:00. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej szkoły: www.sp11.przemysl.pl w terminie do dnia 10 listopad 2017 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. /16/ 678 36 15 

 

 

                                                                            Beata Kosicka-Siwak

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana

                                                                                 w Przemyślu

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się